سميه پيري


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : مركزي
شهر : نراق
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۷۱۹
تعداد پاسخ صحیح : ۳۳ از ۴۲ سوال