فاطمه محمدی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۴۱۰
تعداد پاسخ صحیح : ۴۷ از ۶۰ سوال