پارسا بوستانی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۶۶۶
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۳۰ سوال