اقدس کاظمی


استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۳۵ سوال