سید صابر حبیب الهی شهری


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خراسان‌رضوي
شهر : گناباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۲۶۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۲۰ سوال