ساعد عباسی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۷۶۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۲۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

جدول ضرب (۹۵ %)