زهره یزدانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۰۱۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال