سعید خیرپرست


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۱۲/۲۸
استان : تهران
شهر : انديشه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۲۴۱۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۴۲ سوال