ستار باقرزاده


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : تهران
شهر : ري
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۱۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال