وحید


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : خضري دشت بياض
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۶۴۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۶۷ سوال