فرهاد


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۱۱/۱۸
استان : گلستان
شهر : گرگان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۰۵۵
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۰ سوال