فاطمه پیشگاه شمالی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۶/۱۱/۰۹
استان : خوزستان
شهر : اهواز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۹۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۳۰ سوال