زهرا زینل


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۲۸۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷ از ۵۲ سوال