اصغر حسین نژاد


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : قائن
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۱۶۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۴ سوال

مسابقات شرکت کرده :

اطلاعات ورزشی (۵۰ %)