پژمان انصاری


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۳۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۲۰ سوال