ابراهیم احمدزاده


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : بوشهر
شهر : عسلويه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۰۲۲
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۲۵ سوال