محمد یزدانی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : اصفهان
شهر : تيران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۴۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳۰ از ۳۰ سوال