یونس


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۵۵/۱۰/۲۴
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۳۲۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶ از ۳۰ سوال