هانيه شاه مير


مقطع تحصیلی : دکتری
تاریخ تولد : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۲۱۱۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۴۸ سوال