ارش غفوری


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۷۸۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۳۰ سوال