میلادحردانی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خوزستان
شهر : رامهرمز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۷۰۰
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۲۵ سوال