حمیده بزرگی علی آبادی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : خراسان‌رضوي
شهر : قوچان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۴۰۵
تعداد پاسخ صحیح : ۴۷ از ۵۰ سوال