محسن دهقان


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۹/۱۴
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۵۶۳
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۴۳ سوال