فايزه دروا


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : گلستان
شهر : آزادشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۷۵۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۳۰ سوال