اکرم یزدانی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : اصفهان
شهر : تيران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۰۱۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال