عباس مختاری اسفیدواجانی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۱۱
تعداد پاسخ صحیح : ۳۰ از ۳۰ سوال