احمد برهانی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۶۵۷۳
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۰ سوال