امیر علی روا


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۷۱۷
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۰ سوال