محمد زاده ناظر


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۱/۰۱
استان : خوزستان
شهر : شوشتر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۶۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۴۱ سوال