محمود


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : گلستان
شهر : بندر گز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۹۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۵ سوال