قنبر خواجه


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۵۵۷
تعداد پاسخ صحیح : ۳۲ از ۴۰ سوال