معصومه رضائی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۲۹۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال