رضا تقي زاده اوغاز


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۷۴۵
تعداد پاسخ صحیح : ۳۲ از ۵۲ سوال