رضاخراسانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : مركزي
شهر : اراک
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸
رتبه در سایت : ۷۰۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲۲ از ۲۲۴ سوال