ساناز تجا


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۱۱/۲۲
استان : تهران
شهر : انديشه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۵۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال