زهره زرعی کار


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : تهران
شهر : ري
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۲۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال