محمد خسروی سهل ابادی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۶۳۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۲۰ سوال