میرمهدی موسوی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
استان : تهران
شهر : شاهدشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۴۸۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۳۰ سوال