امیر کردانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۹۵۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۳۲ سوال