احمد یوسفی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : لرستان
شهر : بروجرد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۸۱۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۳۷ سوال