وحید جمالی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۸۵۰
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۰ سوال