داود مرادی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۳۲۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۳۲ سوال