اکبر موحد


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۶۲۳۵
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۰ سوال