محمدباقر


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۳/۱۹
استان : كرمان
شهر : بافت
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۹۲۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۴۲ سوال