بتول مقصودی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : كردستان
شهر : سنندج
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶
رتبه در سایت : ۱۶۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶۹ از ۲۰۱ سوال