فاطمه یزدانی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۸۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال