امیررضا نصراله زاده


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۸۰/۰۴/۰۳
استان : مازندران
شهر : ساري
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۲۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۴۴ از ۴۶ سوال