صغری چمنی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : مازندران
شهر : ساري
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۲۶۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷ از ۲۷ سوال