حسین جان نصراله زاده


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : مازندران
شهر : ساري
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۰۷۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۷ از ۲۷ سوال