ارش غفوری


مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۰۳/۰۸
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸
رتبه در سایت : ۱۵۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹۶ از ۲۶۷ سوال